Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ομάδα Νηπιαγωγών :Οργάνωση ή γραφειοκρατία;
Το πληροφοριακό σύστημα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών My school αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή του φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά θέματα που αφορούν α)την  νομιμότητα της ψηφιακής εφαρμογής του συστήματος Μyschool ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, β) την νομιμότητας και τη δικαιοδοσία διευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή για τους μαθητές και γ) τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων .

        Επιπλέον το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε ένα στεγνό διεκπεραιωτικό έργο επικύρωσης στοιχείων για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλοιώνοντας το παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, υποβαθμίζοντας την επιστημοσύνη του, αφαιρώντας πολύτιμο χρόνο από τον ουσιαστικό ρόλο της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ειδικότερα χωρίς να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της Π/θμιας, εντοπίζονται τα εξής προβλήματα:
v    η μη ολοκλήρωσή του και η συνεχής αλλαγή φορμών και τρόπου καταχώρησης στοιχείων σε αυτό
v    τα αλλεπάλληλα προβλήματα στις εφαρμογές του και τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά την εισαγωγή δεδομένων,
v    ο μεγάλος αριθμό στοιχείων που ζητούνται, τα οποία δεν είναι σημαντικά (π.χ. ποια ημέρα απουσίασε ο κάθε μαθητής κ.λπ.), την ευθύνη για λεπτομερή και ακριβή καταχώρηση των στοιχείων στον εκπαιδευτικό, ο οποίος, σε περίπτωση που καταχωρήσει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία θα έχει πειθαρχικές διώξεις (Ν 4057/12).
v    η ελλιπής αποστολή και σε μεταγενέστερο χρόνο, οδηγιών εφαρμογής του συστήματος
v    η μη πραγματοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης των Διευθυντών –προϊσταμένων για το χειρισμό του,
v    η συνεχής επιφόρτιση των Διευθυντών και προϊσταμένων με νέα καθήκοντα (π.χ. πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, πρόγραμμα σίτισης μαθητών, έλεγχος και επικύρωση τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών κ.λπ.),
v    το διδακτικό ωράριο των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνουμε, ότι δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι διευθυντές δημοτικών σχολείων και οι προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων ( οι προϊστάμενοι/ες Νηπιαγωγείων καθώς και οι προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων δεν έχουν απαλλαγή διδακτικού ωραρίου για διοικητικά καθήκοντα ) καταχωρώντας καθημερινά στοιχεία, χάνουν πολύτιμο χρόνο από το παιδαγωγικό τους έργο που είναι το ουσιαστικό.
v    παρατηρείται συσσώρευση μαθητών ανά τμήμα διαιρώντας τα τετραγωνικά μέτρα των αιθουσών με 1,5 τ.μ. ανά μαθητή, αγνοώντας το Π.Δ. 71/1988 για την πυρασφάλεια όπου απαιτεί 2τ.μ. ανά μαθητή στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Επιπλέον αγνοούνται οι ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως αυτές αναφέρονται στον Οδηγό Νηπιαγωγού , για την λειτουργία των γωνιών, οι οποίες απαιτούν τον ανάλογο χώρο για την ανάπτυξή τους και ο οποίος θα έπρεπε να υπολογίζεται πριν διαιρεθούν τα τ.μ. των αιθουσών με το 1,5τ.μ. ανά μαθητή.
v    δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις κατανομές των τμημάτων ιδιαίτερες παράμετροι όπως ( τοπογεωγραφικές, κτιριακές υποδομές, σύνθεση μαθητικού πληθυσμού κ.α), πρόσφατο είναι το παράδειγμα με το θέμα των οργανικών θέσεων, όπου το survey έκανε τις κατανομές μαθητών ανά τμήμα με βάση μόνο τον αριθμό.
v    η διαχείριση των στοιχείων θα γίνεται με κωδικούς στους οποίους έχουν πρόσβαση ο Διευθυντής – Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο  με τον κίνδυνο αλλοίωσης στοιχείων.
Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα σύστημα που χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις γι΄αυτό και  θα έπρεπε να έχει πειραματική εφαρμογή  μέχρι την επίλυση όλων των λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, την άμεση ενημέρωση όλων των Διευθυντών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση του «mySchool», τη δραστική μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών σχολικών μονάδων καθώς και την μείωση διδακτικού ωραρίου στις/στους προϊσταμένες/νους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και η εγγύηση ότι το εκπαιδευτικό μας έργο δεν θα αλλοιωθεί προς όφελος κανενός γραφειοκρατικού συστήματος.Για την ομάδα Νηπιαγωγών

Βασιλική Μαλέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου