Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Νηπιαγωγείο Ψάχνει για ΔικαιώματαΝηπιαγωγείο, το βασικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος, που ψάχνει ακόμη για  δικαιώματα….


Το ωράριο των νηπιαγωγών, διδακτικό και εργασιακό, είναι θεσμοθετημένο με την Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/2016-ΦΕΚ2524/Β16-8-2016 και τον νόμο 4521/2018(Α’5), κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των σχολείων. Η συνθήκη αυτή όμως δημιουργεί αδικία σε βάρος των νηπιαγωγών των ολιγοθεσίων νηπιαγωγείων, οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου στην εργασία τους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους/τις συναδέλφους των ολιγοθεσίων δημοτικών, όπου και εκεί ισχύουν οι 25 ώρες διδακτικό ωράριο ανεξάρτητα από το βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Με την διαφορά, ότι στην περίπτωση των δημοτικών και προκειμένου, προφανώς ο νομοθέτης να εξομαλύνει αν όχι να άρει αυτή την διαφοροποίηση ανάμεσα στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και τις πολυθέσιες (4θέσιες και πάνω) προβλέπει την παροχή υπερωριακής αποζημίωσης στους/στις συναδέλφους, που καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο, αλλά παρόλα αυτά εργάζονται διδακτικά για την εξυπηρέτηση του ωραρίου του ολιγοθέσιου σχολείου.

Στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, παρατηρείται ότι η διδακτική ώρα υπολογίζεται διαφορετικά, παρόλο που οι δύο δομές ανήκουν στην ίδια βαθμίδα και διοικητικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος των ολιγοθεσίων νηπιαγωγείων, να μην υπερβαίνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και ως εκ τούτου, νομικά να μην έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν υπερωριακή απασχόληση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διδακτικές ώρες υπολογίζονται, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και που δεν είναι κοινός, και επιπλέον απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι υπάρχει χρόνος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ο οποίος δεν προσμετράτε ως διδακτικός και αυτός αφορά στην ώρα της πρωινής προσέλευσης, του διαλείμματος αλλά και της προετοιμασίας για την αποχώρηση.

Η ιδιαιτερότητα της φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο, λόγω της ηλικίας τους (συνεχή και άμεση εποπτεία), της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών (βιωματική μάθηση που λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί μαθησιακά τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες των παιδιών και την επίλυση προβλήματος), απαιτούν ο χρόνος της πρωινής προσέλευσης, του διαλείμματος αλλά και της προετοιμασίας για την αποχώρηση να αποτελούν ευκαιρία για παιδαγωγική αξιοποίηση.

 Ο οδηγός σπουδών, η φιλοσοφία του προγράμματος στο νηπιαγωγείο και ο πολυτροπικός χαρακτήρας της μάθησης όπως αυτή διαμορφώνεται στο νηπιαγωγείο,  δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι όλος ο χρόνος στο νηπιαγωγείο είναι  διδακτικός και έτσι πρέπει να υπολογίζεται.

Θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή του ωραρίου των νηπιαγωγών με τη λογική αυτή, ώστε το ωράριο να είναι ίδιο για όλους/όλες και να μην παρατηρείται αυτή η διαφορά  που υπάρχει, ανάλογα με την οργανικότητα του σχολείου και το τμήμα που αναλαμβάνει ο κάθε εκπαιδευτικός.

Επιπλέον όταν υπάρχει αδυναμία να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να έχουν το μειωμένο ωράριο, που δικαιούνται με τα χρόνια υπηρεσίας, θα πρέπει όπως γίνεται και στα ολιγοθέσια δημοτικά να δίνονται υπερωρίες.

Διάσταση επίσης παρατηρείται ως προς το διδακτικό υποχρεωτικό ωράριο των διευθυντών/ντριών δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Οι ώρες των διευθυντριών/ων στα 4θέσια, 5θέσια και 6θέσια νηπιαγωγεία ορίζονται κατά δυο ώρες περισσότερες από εκείνες των διευθυντών/ντριών των αντίστοιχων δημοτικών.

Σε ότι αφορά τον ανύπαρκτο χρόνο που οι προϊστάμενές των νηπιαγωγείων έχουν στη διάθεση τους, για να διεκπεραιώσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να οργανώσουν θέματα που αφορούν το νηπιαγωγείο, την πίεση που βιώνουν και την εξουθένωση τελικά που αισθάνονται, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο ο κλάδος θα πρέπει να κινηθεί συλλογικά και δυναμικά, αν θέλουμε να μη χαθεί ο ουσιαστικός σκοπός και το μοναδικό περιεχόμενο του σχολείου και της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντική η οργάνωση της σχολικής μονάδας σε υπαρκτό όμως χρόνο και όχι στον ανύπαρκτο που απομένει από την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων.

Η θεσμοθέτηση του ωραρίου στο νηπιαγωγείο υπήρξε σημαία αγώνων του κλάδου για πολλά χρόνια. Είναι όμως κενολογία, όταν ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των νηπιαγωγείων. Απαιτείται σοβαρή πρωτοβουλία και ουσιαστική θέληση για να  λυθεί ένα σοβαρό κλαδικό ζήτημα, γιατί ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όταν αφορά ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.

Το νηπιαγωγείο είναι ολιγοθέσιο σχολείο, με δομή, οργάνωση,  κανόνες λειτουργίας και τα ανάλογα δικαιώματα. Έχουμε  την απαίτηση να αντιμετωπίζεται  ως τέτοιο.